Algemene voorwaarden.

Wanneer je een vakantie boekt bij Crejaksie ga je akkoord met de algemene voorwaarden van onze organisatie.

Onze algemene voorwaarden kan je hier vinden. Heb je nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 : Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling. Het secretariaat van Crejaksie houdt je inschrijvingsgegevens bij. De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) geeft je het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.
Als boeker geef je de toelating aan de Liberale Mutualiteit om de gegevens die door jou werden ingevuld te bekomen en te verwerken. Dit om na te gaan of je recht hebt op de kortingen via het ziekenfonds. De Liberale Mutualiteit mag jouw gegevens opvragen via het secretariaat om jou te contacteren. Crejaksie bewaart je gegevens en gebruikt deze in de mate dat dit noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en in het kader van onze communicatie en initiatieven. De gegevens van elke deelnemer en/of boeker worden bewaard volgens de GDPR-wetgeving.

Artikel 2 : Promotie en aanbod
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator en reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: - wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; - er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en / of -bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3 : Informatie vanwege de reisorganisator en / of -bemiddelaar. De reisorganisator en / of -bemiddelaar zijn verplicht:
1. voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen: a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en / of bijstandsverzekering;
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) naam, adres, telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordigers van de reisorganisator en / of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator; c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 : Informatie vanwege de reiziger. De reiziger moet aan de reisorganisator en / of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en / of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 5 : Totstandkomen van het contract.
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet uiterlijk binnen 21 dagen na ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 : Prijs van de reis.
1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar beneden worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en / of b) de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten en / of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan de herziening onderhevig is.

Artikel 7 : Betaling van de reissom.
1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon de totale reissom.
2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 10 dagen na inschrijving, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfder tijd de schriftelijke reisbevestiging en / of reisdocumenten bezorgd worden.
3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8 : Overdraagbaarheid van de boeking.
1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 : Andere wijzigingen door de reiziger. Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en / of reisbemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 : Wijziging door de reisorganisator voor de afreis.
1. Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar en / of -organisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 : Verbreking door de reisorganisator voor afreis.
1. Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt, wegens een niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen : zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk , van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 : Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis.
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger de passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belopen van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 : Verbreking door de reiziger. Wie een vakantie wil annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail of brief aan het secretariaat. In geval van annulering én in geval de deelnemer geen annuleringsverzekering heeft, zullen de volgende kosten worden aangerekend:
-Meer dan 35 dagen voor vertrek: €38/ Minder dan 35 dagen en meer dan 25 dagen voor vertrek: 50% van de reissom/ Minder dan 25 dagen en meer dan 10 dagen voor vertrek: 90% van de reissom
Bij afwezigheid bij het vertrek en/of annulering binnen de 10 dagen voor vertrek: 100%
Optioneel kan je bij ons een annuleringsverzekering nemen. Opgelet: de annuleringsverzekering komt pas tussen in geval van geldige reden, gestaafd met de nodige attesten/bewijsstukken. (de polisvoorwaarden zijn bij ons op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar)


Artikel 14 : Aansprakelijkheid van de reisorganisator.
1.De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelde en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3.Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5. Voor de overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15 : Aansprakelijkheid van de reiziger. De reiziger is aansprakelijk voor de schade die reisorganisator en / of -bemiddelaar, aan hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. Indien een deelnemer schade toebrengt aan derden (vb. zetel in de bus, ruit in centrum,...) en de schade is direct toewijsbaar aan een deelnemer zonder oorzakelijk verband met de Crejaksie-activiteit dan is deze schade ten laste van deze deelnemer.

Artikel 16 : Klachtenregeling.
Voor de afreis:
1. Klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of -organisator.
Tijdens de reis:
2. Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich, in deze volgorde, wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
Na de reis:
3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisatie per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Fiscaal attest & attest ziekenfondsen. Alle deelnemers t.e.m. 11 jaar (op het moment van de vakantie) kunnen digitaal hun fiscaal attest terugvinden, alsook het attest ter terugbetaling van de ziekenfondsen.

Artikel 18: Terugvorderen terugbetaling dokterskosten vanuit de verplichte ziekteverzekering.
Indien er medische kosten gemaakt werden op vakantie betaald door de organisatie, en deze rechtstreeks aan de deelnemer werden terugbetaald (vb. e-attest) vanuit de verplichte ziekteverzekering dan heeft Crejaksie het recht om dit bedrag terug te vorderen bij de ouders/voogd/begeleider.

Artikel 19: BTW. Jeugdwerk geniet BTW-vrijstelling. Art. 44/2.

Artikel 20 : Geschillencommissie Reizen.
1. Er ontstaat een “geschil” wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden na het einde van het reiscontract, of na de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
2. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen vzw, dit met uitzondering van geschillen lichamelijk letsel.
3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid tot beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
4. Het gebruik van de algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement.
5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is J.A. De Motstraat 24-26, 1040 Brussel. Wettelijke borgtocht Een wettelijke borgtocht ten bedrage van € 18 592 dekt onze beroepsverbintenis onder de door het Koninklijk Besluit van 30 juni 1966, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 1 februari 1975, gestelde voorwaarden. Die borgtocht mag maar worden aangewend na verzending aan de schuldenaar bij ter post aangetekende brief van een aanmaning tot betaling en na verzending van een afschrift daarvan aan de Vlaamse Administrateur - Generaal voor Toerisme, Grasmarkt 61, 1000 Brussel (eveneens aangetekend) De verzending van de aanmaning en die van het afschrift moeten gebeuren binnen de twaalf maanden na uitvoering van de werkzaamheden die de schuld hebben doen ontstaan.

Artikel 21: Bijzondere reisvoorwaarden. Crejaksie kan onverminderd haar rechten, de overeenkomst per aangetekend schrijven van rechtswege ontbinden, wanneer de reiziger 5 dagen na schriftelijke ingebrekestelling of ten laatste 2 weken voor vertrek in gebreke blijft de reissom te betalen, of wanneer de reiziger een andere ernstige fout begaat voor of na het vertrek. Bij ontbinding van de overeenkomst door de schuld van de reiziger is deze bij wijze van forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling, een bedrag verschuldigd zoals bepaald in artikel 13, onder voorbehoud van hogere werkelijke geleden schade. De reiziger betaalt bij de ondertekening van de bestelbon het door de reisorganisator gevraagde voorschot saldo contant 1 maand voor de afreisdatum. Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor de vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen. Onverminderd de bevoegdheden van de Geschillencommissie Reizen vzw is, in geval van betwisting, alleen de Vrederechter te Kortrijk bevoegd voor geschillen. Voor geschillen die niet onder de bevoegdheid van de Vrederechter vallen, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk in eerste aanleg bevoegd.

Artikel 22: Algemene verkoopsvoorwaarden:
1. Bij niet-betaling van factuur op de vervaldag zal de schuld van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling van verwijlintrest opbrengen. Deze verwijlintrest zal berekend worden op basis van de basisrentevoet toegepast door de NV KBC voor kaskredieten, vermeerderd met 2% met een minimum van 20 euro.
2. Elke klacht of bezwaar van welke aard of in welke omstandigheid ook, dient per aangetekende brief aan onze maatschappelijke zetel gericht, ten laatste acht dagen na verzending van de factuur. Het indienen van een klacht verhindert niet de eisbaarheid van de bedragen welke uit andere oorzaken in rechte toekomen aan de firma. Klachten die betrekking hebben op een gedeelte van het factuurbedrag kunnen geen aanleiding geven tot niet-betaling van het ganse verschuldigde saldo. Compensaties zijn beperkt tot 20% van de reissom.
3. Door het eenvoudige feit van niet-betaling of wanbetaling van het factuurbedrag op de vervaldag, is onze venootschap gerechtigd om, na voorafgaande ingebrekestelling, het factuurbedrag te verhogen met 12% met een minimum van 25 euro en een maximum van 2000 euro ten titel van forfaitaire bepaalde schadeloossstelling.
4. Bij annulatie van een bestelde reis minder dan 30 werkdagen voor vertrek zal 100% van de reissom verschuldigd zijn. Bij annulatie minder dan 65 werkdagen is dit 50%.
5. Onze vennootschap verwerpt alle verantwoordelijkheid in geval van reisonderbreking en of vertraging tengevolge van overmacht zoals overstromingen, ongevallen, stakingen, mist, sneeuw, opengebroken banen,… Deze opsomming is exemplatief. Alle daaruit voorbereidende en bijkomende kosten voor vervoer of verblijf zijn volledig ten laste van de reiziger.
6. Onze vennootschap is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van reisgoed die zich binnen in de voertuigen bevindt of in enige bagageruimte. De waarde van bagage wordt steeds beperkt tot 500eur. Fietsen in een aanhangwagen worden als reisgoed beschouwd. Krassen veroorzaakt door laden en lossen van de fietsen is steeds uitgesloten.
7. Bij bestelling van een reis voor rekening van derden, zoals een vennootschap, groepering, vereninging, VZW,… verbindt de fysische persoon die de bestelling heeft geplaatst zich hoofdelijk en solidair met de vereniging of rechtspersoon voor wie de reis dient uitgevoerd, in betaling van de reissom of eventuele schadevergoedingen. Alsook zal de fysische persoon die de bestelling geplaatst heeft hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn voor elke schade die door de reiziger wordt aangericht.
8. Bagagehoeveelheden boven één stuk van normale afmeting en met een gewicht van max 20 kg per persoon kan door onze vennootschap geweigerd worden. Dit geeft onder geen beding aanleiding tot enige korting of terugbetaling van de reissom.
9. De rij en rusttijden volgens E.U. vordering 561/2006 zijn ten alle tijde van toepassing. De chauffeurs van onze vennootschap hebben aldus het recht diensten te weigeren indien deze niet kunnen worden uitgevoerd binnen deze rij en rusttijden. Dit geeft onder geen beding aanleiding tot enige korting of terugbetaling van de reissom ook indien een gedeelte van het vooropgestelde reisroute niet kan worden uitgevoerd.
10. Alle de op de website vermelde gegevens zijn correct, behoudens over het hoofd geziene typefouten.
11. Eventuele wijzigingen worden steeds voor het vertrek aan de vakantiegangers meegedeeld.
12. Inschrijven voor een vakantie op deze website betekent dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je hiermee instemt.

Heb je een vraag, opmerking
of misschien twijfels?

Aarzel niet om een Crejaksie medewerker te contacteren of aan te spreken!
Wij willen iedereen een fijne tijd bezorgen en dat start al met het wegnemen van al je zorgen.

Stuur een berichtOf check onze FAQ© 2021 Crejaksie vzw — KBO 0414.923.141 — privacy policycookie policysitemap Quoted: Websites met méér