Crejaksie wadisda?

In wat volgt vindt u een overzicht van wat Crejaksie nu net is, wat we doen en hoe uniek we net zijn.
De ontstaangeschiedenis en verdere informatie kan steeds opgevraagd worden bij het secretariaat.

Crejaksie? Da's straf jeugdwerk!

Onze missie & visie

Missie

Crejaksie is de liberale jeugddienst die kinderen, jongeren en personen met een beperking op een unieke en creatieve wijze samenbrengt.
Crejaksie biedt een zinvolle en educatieve vrijetijdsbesteding aan door middel van toegankelijke initiatieven gedragen door vrijwilligers met engagement en een passie voor jeugdwerk.
Crejaksie is breeddenkend in de ruimste zin van het woord waarbij de mens voorop staat ongeacht wie hij is.
Crejaksie, da’s sterk jeugdwerk!

Positionering

Crejaksie vzw is de enige onafhankelijke organisatie die zich de jeugddienst van de Liberale Mutualiteit mag noemen.

Kerntaken

De kerntaken van Crejaksie zijn het organiseren van vakantie-initiatieven met en zonder overnachting in het binnen- en buitenland. Om deze vakanties kwaliteitsvol te kunnen begeleiden, voorziet Crejaksie daarnaast een sterk onderbouwde kadervormingsstructuur. Deze structuur voldoet aan de nodige decretale voorwaarden waardoor Crejaksie als een van de eerste organisaties in de geschiedenis erkende attesten mag afleveren.
Tot slot voorziet Crejaksie in animaties op maat met de pretcamionette en wil ze inzetten op het bereiken en begeleiden van bijzondere doelgroepen.

Visie

Crejaksie creëert een ontmoetingsplek waar alle kinderen, jongeren en bijzondere doelgroepen de ruimte krijgen om zichzelf te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen. Crejaksie stimuleert de actieve creativiteit van elk individu door continu te innoveren en open te staan voor dialoog en participatie.

Crejaksie realiseert de visie van haar organisatie door de implementatie van 5 Crejaksiebouwstenen. In ieder initiatief, bij elke beslissing die de organisatie maakt en bij elke stap die Crejaksie zet, worden deze vijf bouwstenen als basis gebruikt.

Met deze vijf bouwstenen bouwt Crejaksie een mooie toekomst verder uit. Een toekomst waarin de organisatie sterk jeugdwerk blijft realiseren en waar elk kind en jongere zich helemaal thuis voelt.

Breeddenkend

Als liberale jeugdorganisatie is Crejaksie VZW breeddenkend in de ruimste zin van het woord en hecht de organisatie veel belang aan het uitvoeren van een open beleid. Met een open mindset stelt Crejaksie VZW haar diensten ter beschikking aan een breed publiek. De organisatie hanteert een werking zonder vooroordelen en met respect voor iedereen, ongeacht de afkomst, religie, geaardheid, overtuiging of persoonlijke situatie van het individu.

Crejaksie VZW biedt kinderen en jongeren een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn zonder bevooroordeeld te worden door anderen. Bij Crejaksie VZW is er een plaatsje voor iedereen.

Actieve creativiteit

Crejaksie, dat zijn Creatieve Jongeren In Actie! Door middel van actieve creativiteit te implementeren in de steeds vernieuwende initiatieven worden kinderen, jongeren en bijzondere doelgroepen geprikkeld om hun talenten te ontdekken en verder te ontplooien.

Actief: Elk kind heeft het recht om gezond te kunnen opgroeien. Met als centrale thema “beweging” stelt Crejaksie VZW het kinderrecht “gezondheid” voorop bij elk initiatief dat ze organiseert. Met de Liberale Mutualiteit als partner, beschouwt Crejaksie VZW het als haar plicht om aandacht te schenken aan het belang van beweging bij elk individu.

Creatief: Crejaksie VZW onderscheidt zich door de klemtoon te leggen op het creatieve aspect binnen haar werking. De organisatie biedt een veilige omgeving aan kinderen, jongeren en bijzondere doelgroepen om te experimenteren met creativiteit en zo hun talenten te ontdekken. Crejaksie VZW prikkelt en stimuleert de creativiteit van al haar betrokkenen.

Vernieuwing

Crejaksie VZW is zich ervan bewust dat de noden van haar doelgroep en de maatschappij continu evolueren. De organisatie daagt zichzelf dan ook uit om voortdurend te blijven vernieuwen en innoveren om haar kerntaken op elk moment af te stemmen op de noden en behoeftes binnen de maatschappij en het jeugdwerk. Met een open vizier analyseert Crejaksie VZW de vernieuwingsmogelijkheden binnen haar organisatie, binnen elke deelwerking en voor elke belanghebbende. De organisatie gaat aan de slag met deze analyse en blijft zichzelf stimuleren om te innoveren.

Communicatie en participatie

Crejaksie VZW streeft ernaar een zo hoog mogelijke graad van participatie te bereiken op elk niveau van de organisatie. Crejaksie VZW biedt op een constructieve manier de mogelijkheid tot dialoog aan haar deelnemers, vrijwilligers, ouders en andere belanghebbenden. Kinderen en jongeren hebben het recht om een eigen mening te hebben en durven deze meer dan ooit te uiten. Crejaksie VZW vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren hun stem kunnen laten horen en gaat aan de slag met de input die ze ontvangt vanuit haar doelgroep. 

Het open communicatiebeleid van Crejaksie VZW zorgt ervoor dat de werking van de organisatie gedragen wordt door elk belanghebbend individu. 

Daarnaast hecht de organisatie veel belang aan integriteit en de werking van het aanspreekpunt persoonlijke integriteit. De API is het eerste aanspreekpunt voor deelnemers, ouders en vrijwilligers die een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap hebben in verband met integriteitsschending. Crejaksie VZW zorgt ervoor dat elke belanghebbende zich veilig voelt om te communiceren met de organisatie en de API over elk onderwerp. 

Inclusie

Crejaksie VZW zet in op haar werking voor personen met een extra zorgvraag door initiatieven te organiseren specifiek gericht op deze doelgroep, zonder een stempel te willen drukken of te stigmatiseren.

Naast het specifieke aanbod voor personen met een extra zorgvraag engageert de organisatie zich om inclusie te betrekken bij al haar initiatieven. Het aspect inclusie is niet meer weg te denken binnen de werking en bij de professionele medewerkers van organisatie. Crejaksie VZW creëert een ontmoetingsplek voor elk individu en biedt iedereen de kans om deel uit te maken van haar jeugdwerking, ook de meest kwetsbaren. De organisatie vertrekt steeds vanuit de noden en behoeften van elke deelnemer of vrijwilliger om zo een inclusief aanbod te kunnen realiseren.

De organisatie zet in op en laagdrempelige dienstverlening en een toegankelijk aanbod op maat. 

Heb je een vraag, opmerking
of misschien twijfels?

Aarzel niet om een Crejaksie medewerker te contacteren of aan te spreken!
Wij willen iedereen een fijne tijd bezorgen en dat start al met het wegnemen van al je zorgen.

Stuur een berichtOf check onze FAQ© 2021 Crejaksie vzw — KBO 0414.923.141 — privacy policycookie policysitemap Quoted: Websites met méér